Trimite unui prieten

INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU

Exportă PDF - INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU Tipăreşte pagina - INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU Trimite unui prieten - INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU

Analiza SWOT pentru Infrastructurǎ şi mediu

 PUNCTE TARI• Existenţa reţelei de electricitate în procent de 95%;
• Existenţa reţelei de apǎ în procent de 75%;
• Drum asfaltat (DJ, DN);
• Existenţa reţelei de internet şi telefonie fixǎ;
• Existenţa reţelei de telefonie mobilǎ;
• Utilizarea redusǎ a pesticidelor şi îngrǎşǎmintelor;
• Oraşe importante apropiate;
• Cǎi de acces: DN24C, DJ282B, DC3, DJ282C.
 
 PUNCTE SLABE • Inexistenţa reţelei de gaz metan;
• Inexistenţa sistemului de canalizare;
• Inexistenţa unei staţii de epurare şi tratare a apelor uzate;
• Dotarea necorespunzǎtoare cu echipamente;
• Comuna duce lipsǎ de spaţii verzi amenajate şi plantaţii de protecţie;
• Interessul scǎzut al agenţilor economici în protecţia mediului înconjurǎtor şi în recuperarea şi refolosirea ambalajelor;
• Neefectuarea de lucrǎri de stabilizare în zonele care prezintǎ pericole de aluncǎri de teren;
• Educaţia ecologicǎ este superficialǎ.
 OPORTUNITĂŢI • Modernizarea drumurilor comunale;
• Realizare de ale pietonale în comunǎ;
• Extindere şi reabilitare reţea de alimentare cu apǎ potabilǎ;
• Realizare reţea de canalizare şi staţie de epurare şi tratare a apelor reziduale;
• Organizarea sistemului de colectare selectivǎ a spaţiului de depozitare temporarǎ şi transportul deşeurilor;
• Închiderea platformelor de gunoi;
• Lucrǎri de regularizare a albiei râurilor existente şi apǎrǎri de maluri pentru prevenirea şi reducerea consecinţelor distructive ale inundaţiilor;
• Lucrǎri de reabilitare a reţelei de iluminat public;
• Dotǎri pentru intervenţii în caz de situaţii de urgenţǎ.
 AMENINŢĂRI• Lipsa resurselor fianciare pentru finanţarea şi co-finanţarea proiectelor prin Fonduri Structurale;
• Lipsa informaţiilor legate de normele europene de mediu în rândul micilor întreprinzǎtori;
• Cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea şi administrarea proiectelor finanţate din Fondurile Structurale pentru proiecte de insfrastructurǎ şi mediu;
• Mentalitatea de indiferenţǎ faţǎ de protecţia mediului.