Trimite unui prieten

ECONOMIC

Exportă PDF - ECONOMIC Tipăreşte pagina - ECONOMIC Trimite unui prieten - ECONOMIC

 PUNCTE TARI • Potenţial existent pentru obţinerea de produse ecologice;
 • Tradiţii locale în cultivarea plantelor şi creşterea animalelor;
 • Existenţa întreprinzǎtorilor locali;
 • Existenţa resurselor naturale care pot fi expoatate organizat.
 PUNCTE SLABE • Nu existǎ acces la reţeaua de canalizare;
 • Inexistenţa investiţiilor strǎine;
 • Lipsa resurselor financiare la nivelo local pentru sprijinirea şi/sau promovarea unor investiţii;
 • Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementarea noţiunilor de marketing;
 • Slaba implementare a sistemului de asigurare a calitaţţii producţiei şi produselor;
 • Slaba preocupare pentru iondtroducerea noilor tehnilogii şi pentru activitatea de cercetare-dezvoltare;
 • Slaba informare cu privire la normele europene.
 OPORTUNITĂŢI • Existenţa resurselor locale, puţin sau necorespunzǎtor valorificate în prezent;
 • Programe guvernamentale pentru sprijinirea iniţiativelor locale, în special în domeniul dezvoltǎrii agriculturii,.      Zootehniei şi a intrastructurii aferente;
 • Reconversia unor capacitǎţi, în special agricole, spre arii de productivitate adaptate condiţiilor locale;
 • Creşterea asistenţei financiare din parte U.E. penru IMM-uri, prin Fondurile Structurale;
 • Diversificarea programelor naţionale de sprijin pentru IMM, acordarea de granturi;
 • Posibiltatea accesǎrii creditelor cu dobândǎ subvenţionatǎ pentru crearea de noi locuri de muncǎ în mediul rurall
 • Existenţa programelor guvernamentale de susţinere a sectorului IMM;
 • Disponibilitatea de a încheia relaţii de parteneriat a autoritǎţilor locale, cu investitori locali sau strǎini;
 • Prezenţa în zonǎ, activitatea şi deschiderea la încheierea de parteneriate a unor organizaţii neguvernamentale care  au  capacitatea sǎ atragǎ fonduri extrabugetare.
 AMENINŢĂRI • Instabilitatea legislativǎ;
 • Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri în comunǎ, datoritǎ infrastructurii fizice şi sociale  neadecvate, raportat la potenţialul comunei;
 • Lipsa de receptivitate şi flexibilitate a populaţiei locale la cerinţele pieţei care determinǎ decalaje economice mari,  greu de recuperat;
 • Oferte de creditare greu accesibile (garanţii mari) şi rata ridicatǎ a dobânzii;
 • Nivelul scǎzut al taxelor şi impozitelor locale;
 • Reducerea ponderii populaţiei active şi îmbǎtrânirea acesteia;
 • Scǎderea continuǎ a producţiei prin scǎderea productivitǎţii muncii;
 • Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei sociale  în perspectivǎ.