Trimite unui prieten

AGRICULTURA, SILVICULTURA ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

Exportă PDF - AGRICULTURA, SILVICULTURA ŞI DEZVOLTARE RURALĂ Tipăreşte pagina - AGRICULTURA, SILVICULTURA ŞI DEZVOLTARE RURALĂ Trimite unui prieten - AGRICULTURA, SILVICULTURA ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

Analiza SWOT pentru agriculturǎ, silviculturǎ şi dezvoltare ruralǎ

 PUNCTE TARI• Existenţa suprafeţelor de teren propice dezvoltǎrii activitǎţilor cu specific agricol;
• Existenţa culturilor de cereale şi legume;
• Populaţia deţine pǎsǎri şi animale;
• Posibilitatea exitnderii pomiculturii;
• Zonǎ ecologicǎ

 PUNCTE    SLABE • Slabǎ dotarea tehnicǎ a tuturor sectoarelor din zootehnie şi agriculturǎ;
• Lipsa resurselor materiale care sǎ faciliteze angajarea specialiştilor în agriculturǎ în domeniul rural (slaba eficienţǎ economicǎ a exploatǎrilor agricole nu permite angajarea în totalitate a specialiştilor existenţi);
• Promovarea insuficientǎ a zonei rurale şi a produselor specifice;
• Diversificarea slabǎ a activitǎţilor economice în zona ruralǎ;
• Lipsa echipamentelor de irigaţii;
• Deficitul fondurilor financiare pentru modernizarea şi popularea infrastructurii zootehnice;
• Accesul redus la informaţii şi servicii de consultanţǎ datoritǎ numǎrului mic de posturi alocate pentru aceste tipuri de servicii;
• Insuficienţa activitǎţilor şi serviciilor generatoare de venituri specifice zonei.
 OPORTUNITĂŢI • Creşterea veniturilor populaaţiei din agricultura în special din legumiculturǎ, pomiculturǎ, apiculturǎ etc;
• Valorificarea potenţialului tradiţional;
• Existenţa cadrului legislativ pentru înfiinţarea şi dezvoltarea exploataţiilor agricole;
• Existenţa Planului Naţional Strategic pentru Dezvoltare Ruralǎ;
• Aprobarea Programlui Naţional- Cadru de Restructurare şi Modernizare a unor unitǎţi de profil zootehnic şi din industria alimentarǎ;
• Sprijinul oferit de Oficiul Judeţean pentru Consultanţǎ Agricolǎ din judeţul Iaşi cu privire la accesarea fondurilor europene;
• Existenţa cadrului legislativ pentru înfiinţarea şi dezvoltarea exploataţiilor agricole.
 AMENINŢĂRI• Concurenţa importului de produse agroalimentare de pe piaţa UE;
• Cadrul legislativ instabil;
• Lipsa unui cadru legal pentru protejarea producţiei agricole interne;
• Cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea şi administrarea proiectelor finanţate din Fondurile Structurale FEADR.